Day

May 17, 2019

150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง 150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วิทยากร ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับงานโบราณคดี

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับงานโบราณคดี วิทยากร ผศ.ดร.จิรัสสา คชาชีวะ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับคนร่วมสมัย

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับคนร่วมสมัย วิทยากร อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ

กระทรวงมหาดไทย จัดงานวันดำรงราชานุภาพ เพื่อน้อมรำลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับการปกครอง

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับการปกครอง วิทยากร ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วิทยากร พันตรี ม.ร.ว.ดำรงเดช ดิศกุล คุณอร่าม สวัสดิวิชัย วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติโดยย่อ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 57 ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาชุ่ม ทรงเป็นต้นราชสกุล “ดิศกุล” ประสูติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2405 ในพระบรมมหาราชวัง พระองค์ทรงเริ่มเรียนหนังสือชั้นต้นในพระบรมมหาราชวัง และเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลวง เมื่อพระชนม์ได้ 13 พรรษา ได้ทรงผนวชเป็นสามเณรที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนั้นได้ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก ได้รับพระราชทานยศเป็นนายร้อยตรีทหารมหาดเล็ก บังคับกองแตรวง...
Read More

1 ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ รำลึกถึงพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

วันดำรงราชานุภาพ ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บุคคลไทยพระองค์แรกที่ยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในฐานะพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย คนไทยหลายคนรู้จักพระนามของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ แต่อาจยังไม่ทราบว่าพระองค์มีคุณูปการต่อประเทศไทยมากมายเพียงใด กระทั่งได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2505 ซึ่งนับเป็นบุคคลไทยพระองค์แรก และทรงได้รับการถวายพระนามเป็น “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย” โดยกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี...
Read More