เกี่ยวกับเรา

Damrong.org

damrong.org เป็นเว็บรวบรวมข้อมูลด้านผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้แก่ หนังสือ, เอกสารซึ่งสามารถดาวน์โหลดหรืออ่านออนไลน์จากเว็บได้, บทความ, ลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง, เว็บไซต์ได้พัฒนาให้มีรูปแบบหน้าตาที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ชัดเจน และง่ายแก่การค้นหา

นโยบายการสงวนสิทธิ์

เนื้อหาที่เผยแพร่ใน http://damrong.org ถูกสงวนสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยเจ้าของเนื้อหาเรื่องนั้นๆ ซึ่งเจ้าของเนื้อหาได้อนุญาตให้ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้หรือดัดแปลงต่อยอด ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลชิ้นนั้นๆ ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงต่อยอดโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Under the following terms:

  • Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

  • NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes.

  • ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

  • No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.