สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับงานโบราณคดี

17
May

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับงานโบราณคดี

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับงานโบราณคดี วิทยากร ผศ.ดร.จิรัสสา คชาชีวะ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply