สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับการปกครอง

17
May

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับการปกครอง

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับการปกครอง วิทยากร ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply